Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zsp6zyrardow.edupage.org

Treść strony

Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

ZSP6.021.1.1.2013

Zarządzenie Nr 1/2013

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

z dnia 15 lutego 2013 roku

 

w sprawie określenia zasad rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie na rok  szkolny 2013/2014.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.) oraz zgodnie
z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014 i Statutu Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie na rok szkolny 2013/2014 zostały określone w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi oraz wicedyrektorom.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkół Publicznych Nr 4/2011/2012 w Żyrardowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie na rok  szkolny 2012/2013.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

                                                             

 

                                                                      Grażyna Beliniak

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 1/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
z dnia 15 lutego 2013 roku

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 W ŻYRARDOWIE
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I.PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.).
2. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014.
II. PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Klasa Język obcy podstawowy Język obcy dodatkowy Liczba uczniów
IGA j. angielski j. rosyjski 27 -30
IGB j. angielski j. rosyjski 27 -30

III.WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie o przyjęcie.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej (Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).
4. Karta zdrowia.
5. Jedno zdjęcie legitymacyjne (opisane - imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania).
W przypadku kandydatów spoza obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie dodatkowo należy dołączyć:
1) Kserokopię aktu urodzenia.
2) Potwierdzenie zameldowania.

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.
IV. KRYTERIA REKRUTACJI

1. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. Decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Publicznego Gimnazjum Nr 6
w Żyrardowie, jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
1) co najmniej dobra ocena zachowania,
2) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 4,0,
3) laureat, finalista konkursu przedmiotowego lub innego konkursu na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
4) szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu powiatu, regionu, województwa, ogólnopolskim.
4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 3.
V. TERMINARZ
1. Rekrutacja uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie odbywać się będzie według wskazanych poniżej terminów:

Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół
podstawowych zamieszkałych w obwodzie Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej; nie później, niż na miesiąc przed
zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 28 maja 2013 roku
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas
pierwszych gimnazjum; 5 lipca 2013 roku godzina 14.00

2. Składanie dokumentów do Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie przebiegać będzie według następujących terminów:
Składanie podań ( i innych dokumentów określonych w pkt III) o przyjęcie do gimnazjum; od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2013r.
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego; do 3 lipca 2013 roku godz. 15.00
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor
    data wytworzenia: 2013-09-20
  • opublikował: Grażyna Beliniak
    data publikacji: 2011-02-22 19:35
  • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-20 17:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-09-20 17:12:48