Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zsp6zyrardow.edupage.org

Treść strony

Nauczyciele

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot

1.

Jolanta Adamczyk

matematyka, informatyka

2.

Dorota Bartoszek

język polski, wiedza o społeczeństwie

3.

Grażyna Beliniak

muzyka, informatyka

4.

Dorota Bolek

świetlica

5.

Maciej Bronowski

język polski, historia, WOS, etyka

6.

Małgorzata Byczko

wychowania fizyczne  

7.

Marlena Chodor

język polski

8.

Ewa Chojecka

edukacja wczesnoszkolna  

9.

Elżbieta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna  

10.

Marlena Domańska

nauczyciel wspomagający

11.

Małgorzata Dymecka

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający 

12.

Patrycja Dzierzbicka

religia, nauczyciel wspomagający

13.

Katarzyna Fura

biblioteka, zajęcia specjalistyczne  

14.

Marta Gałązka

 wychowania fizyczne  

15.

Jolanta Jankowska

 przyroda, geografia 

16.

Katarzyna Jaroszewska

nauczyciel wspomagający

17.

Sylwia Konopka

psycholog

18.

Urszula Korabiewska - Rzeczycka

terapeuta logopedyczny

19.

Łukasz Kosiarek

 język angielski

20.

Jacek Kowalczyk

 wychowania fizyczne  

21.

Bożena Krysiak

 chemia

22.

Bożena Lenarczyk

 matematyka 

23.

Iwona Łowicka

 matematyka 

24.

Dorota Misiak

 plastyka, technika

25.

Bogusława Mitrowska

 język angielski 

26.

Irina Nowak

język rosyjski

27.

Marzena Olejnik

 edukacja wczesnoszkolna, informatyka

28.

Agnieszka Orzechowska-Kozak

muzyka, informatyka, nauczyciel wspomagający

29.

Renata Pindor

język francuski

30.

Katarzyna Pęśko

fizyka

31.

Aneta Potocka -Malinowska

biblioteka  

32.

Dorota Przybylska

język angielski

33.

Elżbieta Rogulska

zajęcia specjalistyczne

34.

Beata Sawicka-Mela

język angielski

35.

Małgorzata Sprusińska

historia

36.

Ewa Szklarska

edukacja wczesnoszkolna

37.

Ewa Ścibek

wychowania fizyczne 

38.

Marta Śmigiera

religia 

39.

Małgorzata Świetlik

edukacja wczesnoszkolna

40.

Maria Tomaszewska

przyroda, biologia

41.

Iwona Tworzewska

matematyka

42.

Aneta Wasilewska

edukacja wczesnoszkolna

43.

Dorota Więckowska

pedagog, doradztwo zawodowe

44.

Hanna Wolniewicz

wychowanie do życia w rodzinie

45.

Kamil Wykrętowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

46.

Anna Zakrzewska - Brona

nauczyciel wspomagający

47.

Anna Zawistowska

religia

48.

Teresa Zawistowska

świetlica

49.

Jolanta Żukowska

język polski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dDyrektor
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2016-10-12 11:34
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 12:12
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Metryka

 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2011-01-05 13:55
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-05 14:06

Rada Pedagogiczna i jej kompetencje

Rada Pedagogiczna i jej kompetencje:
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
  2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły, jego zmian i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców.
 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 9. W przypadkach określonych w pkt 8. organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
 12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
  data wytworzenia: 2008-07-01
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2008-07-01 11:17
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-05 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4105
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-26 12:12:36