Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zsp6zyrardow.edupage.org

Treść strony

Nauczyciele

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot

1.

Jolanta Adamczyk

matematyka, informatyka

2.

Dorota Bartoszek

edukacja wczesnoszkolna,
wiedza o społeczeństwie

3.

Grażyna Beliniak

muzyka, informatyka

4.

Dorota Bolek

edukacja wczesnoszkolna  

5.

Małgorzata Byczko

wychowania fizyczne  

6.

Ewa Chojecka

edukacja wczesnoszkolna  

7.

Elżbieta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna  

8.

Izabela Drwęska

biblioteka  

9.

Małgorzata Dymecka

edukacja wczesnoszkolna  

10.

Jadwiga Feder

 język polski 

11.

Katarzyna Fura

biblioteka  

12.

Marta Gałązka

 wychowania fizyczne  

13.

Jolanta Jankowska

 przyroda, geografia 

14.

Łukasz Kosiarek

   język angielski

15.

Jacek Kowalczyk

 wychowania fizyczne  

16.

Bożena Krysiak

   chemia

17.

Halina Kubisz - Świdurska

 religia 

18.

Bożena Lenarczyk

 matematyka 

19.

Iwona Łowicka

 matematyka 

20.

Anna Misiak

edukacja wczesnoszkolna  

21.

Dorota Misiak

 plastyka, technika, zajęcia artystyczne 

22.

Bogusława Mitrowska

 język angielski 

23.

Marzena Olejnik

 edukacja wczesnoszkolna 

24.

Aneta Olszewska

religia

25.

Agnieszka Orzechowska-Kozak

muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne

26.

Katarzyna Pęśko

fizyka

27.

Renata Pindor

język francuski

28.

Dorota Przybylska

język angielski

29.

Ks.Stanisław Puchaczewski

religia

30.

Elżbieta Rogulska

przyroda

31.

Marta Rosiak

psycholog

32.

Beata Sawicka-Mela

język angielski

33.

Małgorzata Sprusińska

historia

34.

Ewa Szklarska

edukacja wczesnoszkolna

35.

Ewa Ścibek

wychowania fizyczne 

36.

Małgorzata Świetlik

edukacja wczesnoszkolna

37.

Tomasz Tkacz

edukacja dla bezpieczeństwa

38.

Maria Tomaszewska

przyroda, biologia

39.

Iwona Tworzewska

edukacja wczesnoszkolna, matematyka

40.

Aneta Wasilewska

edukacja wczesnoszkolna

41.

Dorota Więckowska

pedagog

42.

Hanna Wolniewicz

świetlica, wychowanie do życia w rodzinie

43.

Anna Zawistowska

religia

44.

Teresa Zawistowska

świetlica

45.

Jolanta Żukowska

język polski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dDyrektor
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2016-10-12 11:34
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Metryka

 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2011-01-05 13:55
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-05 14:06
Rada Pedagogiczna i jej kompetencje

 

Rada Pedagogiczna i jej kompetencje:
1)        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2)        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3)        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi
i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady.
4)        Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5)        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)    zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
b)   zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
d)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6)        Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)    organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b)   projekt planu finansowego szkoły,
c)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7)        Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły, jego zmian i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców.
8)        Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole.
9)        W przypadkach określonych w pkt 8. organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
10)    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.
11)    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
12)    Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
  data wytworzenia: 2008-07-01
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2008-07-01 11:17
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-05 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2385
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-23 18:51