Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Grażyna Beliniak

Grażyna Beliniak - nauczyciel dyplomowany

Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej  w Żyrardowie

Kompetencje dyrektora szkoły:
1)        Zadania dyrektora w kierowaniu szkołą:
a)    kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b)   sprawuje nadzór pedagogiczny,
c)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
d)   kontroluje wykonanie przez rodziców dziecka spełniania obowiązku szkolnego,
e)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
f)    dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
g)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
h)   odpowiada za dokumenty szkolne
2)   Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach:
a)      tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b)      programów uroczystości i imprez, wycieczek, zajęć sportowych i rekreacyjnych,
c)      przyjmowania uczniów do szkoły oraz zmiany przez nich klasy,
d)     wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
e)      sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji
o działalności szkoły,
f)       zwoływania zebrań rady pedagogicznej,
g)      zawieszania uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców, jeżeli są one sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawieszanie decyzji
i uchwał samorządu uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich sprzecznych ze statutem szkoły.
3)   Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami, szczególnie decyduje w sprawach:
a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ,
b)   przyznawania nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c)    wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
d)   niedopuszczenia pracownika do zajęć w przypadkach wymagających natychmiastowego zawieszenia w czynnościach do czasu podjęcia decyzji przez organ nadzorujący szkołę,
e)    zakresów czynności i kompetencji wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole,
f)    zakresów czynności pracowników ekonomicznych, administracyjnych oraz obsługi,
g)   powierzenia czasowego zastępstwa wicedyrektorowi szkoły,
h)   przydziału stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych.
4)   Dyrektor występuje z wnioskami do organu nadzorującego szkołę lub prowadzącego szkołę w sprawach:
a)    zatwierdzenia projektu organizacji szkoły,
b)   dokonania oceny pracy,
c)    występowania z wnioskami, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
d)   przesyła do organu nadzorującego wyciągi protokołów rady pedagogicznej, na których zgłoszono wnioski pod ich adresem.
5)   Dyrektor szkoły współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
6)   Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.
7)   Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
8)   Dyrektor szkoły może powołać swój organ doradczy, w skład, którego wchodzą: wicedyrektorzy, księgowy, kierownik administracyjny, przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, związków zawodowych, nauczyciele metodycy itd.
9)   Tryb i zasady powołania i odwołania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty oraz wydane na jej postawie przepisy wykonawcze.
 
  • autor informacji: Dyrektor
    data wytworzenia: 19.02.2009
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-30 13:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 15:56

Opis strony

Grażyna Beliniak

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2988
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-25 15:56

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

ADRES 96-300 Żyrardów, ul. Mireckiego 56
NIP 838 181 01 53 / REGON 14156705100000

NR KONTA
29 1240 3350 1111 0010 3775 2681
(z dopiskiem Szkoła Podstawoawa Nr 6 im. Elizay Orzeszkowej w Żyrardowie)

Dane kontaktowe

Telefon / fax:
46 855 31 49 / 46 855 3149
 
Adres e-mail:
sp6@zyrardow.pl

Godziny urzędowania

Sekretariat Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie pracuje codziennie
w godzinach
8.00 - 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 79341
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 11:50

Stopka strony